يك خط در ميان

در كتاب چهار فصل زندگي

 

صفحه ها پشت سر هم مي روند

هر يك از اين صفحه ها،يك لحظه اند

لحظه ها با شادي و غم مي روند

آفتاب و ماه،يك خط در ميان

گاه پيدا،گاه پنهان مي شوند

شادي و غم نيز هر يك لحظه اي

بر سر اين سفره مهمان مي شوند

 

گاه اوج خنده ي ما گريه است

گاه اوج گريه ي ما خنده است

گريه،دل را آبياري مي كند

خنده،يعني اين كه دل ها زنده است

زندگي،تركيب شادي با غم است

دوست مي دارم من اين پيوند را

گرچه ميگويند:شادي بهتر است

دوست دارم گريه با لبخند را

 

دسته ها : 0 فرهنگي
چهارشنبه هفتم 4 1391 4:15 بعد از ظهر
 

من يك دنيا دارم

دنيايي كه در آنكوه است رود هست مورهست

 

وكوه به من آموخت كه درسرما وگرما

 

دربرف وبوران زيرآفتاب سوزان ياباران

 

بايدايستاد .........مقاوم

 

 

و رود به من آموخت

 

كه باوجودسنگ وصخره سد و نرده خار و علف هرزه

 

بايدجاري بود........مداوم

 

 

و مور به من آموخت

 

كه باجثه هرچند كوچك

 

باكمك يابي كمك

 

حتي نم نمك

 

بايدانديشه فردا كرد.........مصمم

 

و امروز

 

مقاوم مداوم ومصمم درانديشه فردا........

 

دسته ها : 0 فرهنگي - اجتماعي
چهارشنبه هفتم 4 1391 4:1 بعد از ظهر
X