براي من شهر ،مكان و خانه مطرح نيست .اسلام مطرح است . شهيد شيرودي

من نوكر آن كسي هستم كه طرفدار امام باشد ،من نوكر كسي هستم كه مطيع و مقلد امام است و در غير اين صورت سرور آن كس هستم.
براي من شهر ،مكان و خانه مطرح نيست .اسلام مطرح است .
دسته ها :
دوشنبه هشتم 2 1393 11:46 صبح
X